x
x

Stuur mij een demo en meer info

Algemene voorwaarden ZoomWorks

Alles voor een plezierige samenwerking! Hoe zorgen we daar voor?

Het betreft de Algemene Voorwaarden ZoomWorks (KVK 09144639), van toepassing op enerzijds de websites en anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en ZoomWorks. 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door ZoomWorks van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van ZoomWorks zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van ZoomWorks, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. ZoomWorks kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
 2. Eerst door schriftelijke bevestiging door ZoomWorks van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
 3. ZoomWorks is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door ZoomWorks verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
 5. ZoomWorks stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. ZoomWorks bepaalt deze uren in alle Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3. Reis en Verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent ZoomWorks een vergoeding van € 0,39 per gereden km.

Artikel 4. Voice Overs

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Acteurs/figuranten

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere acteurs en/of figuranten, oftewel derde partijen die acteerwerk verrichten. De kosten van een acteur(s)/ figurant(en) vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 7. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is ZoomWorks genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die max. € 50,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt max.€ 150,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal ZoomWorks opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.
 3. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van ZoomWorks op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door ZoomWorks in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 8. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door ZoomWorks te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft ZoomWorks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ZoomWorks niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel ZoomWorks als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
 2. Indien ZoomWorks bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ZoomWorks gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan ZoomWorks toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van ZoomWorks voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door ZoomWorks ingeschakelde derden voordoen. ZoomWorks heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen,indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 10. Leveringstermijn

 1. Een door ZoomWorks opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
 2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door ZoomWorks van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van ZoomWorks op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van ZoomWorks in te laten treden, ZoomWorks overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

ZoomWorks aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is ZoomWorks jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van ZoomWorks of enige in haar onderneming werkzame personen. ZoomWorks is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien door ZoomWorks door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door ZoomWorks naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan ZoomWorks niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien ZoomWorks krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ZoomWorks aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is ZoomWorks, ter uitsluitende beoordeling van ZoomWorks, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. ZoomWorks is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van ZoomWorks zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

Artikel 12. Promotie

ZoomWorks behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie of wederverkoop.

Artikel 13. Ontbinding

ZoomWorks is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

 • de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 • de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 • na het sluiten van de overeenkomst ZoomWorks ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
 • de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgeverterzake van vergoeding van schade 50% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door ZoomWorks verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van ZoomWorks om de gehele schade in rechte te Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van ZoomWorks. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt ZoomWorks de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren ZoomWorks volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door ZoomWorks ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties die door ZoomWorks gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door ZoomWorks gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.
 3. ZoomWorks behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ZoomWorks gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door ZoomWorks gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht ZoomWorks hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 7. ZoomWorks heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die ZoomWorks uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 15. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

ZoomWorks zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op onze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Videomarketing doet er toe

Wil jij jouw marketing een stevige boost geven met krachtige videomarketing? Wij maken niet alleen vette video’s en te gekke animaties. Met onze slimme oplossingen in vindbaarheid, interactiviteit en personalisatie gaan we echt nog een stapje verder. Wij zijn ZoomWorks. Digitale marketeers en audiovisuele specialisten. We leveren maatwerk en zijn verslaafd aan klanttevredenheid.